Ettårig grundutbildning 

- med möjlighet till instruktörsstudier

OBS! Livsbrunnen omvandlas nu successivt till Garden of Feathers med kraftigt utökad verksamhet. Bokmärk och besök i fortsättningen www.garden-of-feathers.com. Kontakta mig på thorwald@garden-of-feathers.com. Välkommen! 

Livsbrunnens ettåriga grundutbildning ger goda teoretiska kunskaper och en bred praktisk bas. Den är främst avsedd för egen utveckling/eget bruk men lägger samtidigt grunden för dig som vill vidareutbilda dig till qigong- och meditationsinstruktör. 

Starter hösten 2021 sker i Malmö/Lund (Tottarp) (två olika, dagtid resp. kvällstid) samt Falun

Starter vintern/våren 2022 sker i Karlskrona, Malmö/Lund (Tottarp) samt Hässleholm. Alla datum hittar du längst ned på sidan. Någon ytterligare start kan tillkomma. 

Starter hösten 2022 planeras/uppdateras under våren.

Grupper med instruktörer eller blivande instruktörer finns våren 2021 i Ängelholm och Falun. Intaget är löpande. 

Grundutbildningens innehåll och upplägg

Innehållet i grundutbildningen ser ut på följande sätt (men kan variera något från grupp till grupp): 

 • Meditation i teori och praktik (bl.a. om meditationen som redskap för spirituell utveckling, om dess förmåga att läka kroppen och transformera sinnet och om det holistiska tänkande som ligger till grund för all spirituell träning).
 • Qigong: Ma Bu, Smiling Heart qigong, Ba Duanjin qigong, Xiang gong, Hälsoqigong, Taoistisk tempelqigong alt. Lian qi bafa gong.
 • Tai chi: 24-formen. Målet efter grundåret är att du skall vara en relativt självgående tai chi-utövare (kunna utföra 24-formen, ha vetskap om viktiga grundprinciper, ha lärt dig att slappna av på rätt sätt samt kunna söka fel i din egen tai chi).
 • Traditionell buddhistisk mindfulness steg 1-3.
 • Energimeridianer och akupunkturpunkter av allmänt och qigongspecifikt intresse.

Grundutbildningens olika delar följer på varandra i naturlig ordning:

Meditation. Meditationen är grunden till vår mentala och spirituella utveckling och är därför startpunkten. Meditationspraktiken är inte något som man blir "färdig" med efter en viss tid, utan är en livslång - och kolossalt spännande! - resa. Med tiden kommer du att lära känna och betrakta både dig själv och omvärlden på helt nya sätt. Ingen som börjar meditera på allvar är samma individ om tre år, eller ens om ett!

Meditationsmetoden som du lär dig beskrivs under fliken Kunskapsbanken. I teoridelen fokuserar vi på meditationens potential att förändra individen, hur förändringar är möjliga och vilka förändringar som sker. Vi kommer också att bekanta oss med taoismens, buddhismens och zenbuddhismens filosofier (som vi också i övrigt ofta återvänder till ofta under året).

Qigong och Tai chi. Vi börjar träna qigong redan vid andra träffen, medan tai chin påbörjas vid träff fem. Qigongformerna introduceras i en ordning som är genomtänkt ur flera aspekter. Vi kommer att inleda med en form som sätter fingret på qigongens ofta mycket mjuka men kraftfulla rörelser, och som dessutom tränar både kropp och kroppsmedvetenhet. Ett viktigt syfte med qigongen i det här skedet är att du ska bli mjuk i kroppen och därmed dels bli medveten om energin som omger oss, dels tillåta den att börja flöda fritt inuti dig. Du förbereds också inför tai chin som har ett liknande rörelsemönster men är mer komplex. Tai chi är en utpräglad steg för steg-aktivitet där vi inleder med att träna de 24 positionerna och banden mellan dem. Du övar då samtidigt upp grundläggande koordination och kroppskontroll.

Läs mer om qigong och tai chi under fliken Kunskapsbanken.

Mindfulness. Då mindfulness är meditationens förlängda arm ligger detta moment en bra bit efter introduktionen. Tanken är att deltagarna ska ha hunnit bygga upp en meditationsrutin och därmed vara beredda på att tillämpa mindfulness. Vi kommer att detaljerat gå igenom traditionell mindfulness och dess olika träningsmetoder. Denna del av grundutbildningen är i huvudsak teoretisk medan den praktiska träningen sköts av deltagarna mellan träffarna.

Läs mer om mindfulness under fliken Kunskapsbanken.

Sex viktiga saker

Jag vill be dig att beakta följande sex saker:

 • För att du ska få fullt utbyte av året är det viktigt att du praktiserar mellan träffarna. Det handlar inte om några jättelika insatser, snarare är regelbundenheten det viktiga.
 • De klassiska systemen är kraftfulla, och inte sällan startar omvälvande processer hos deltagarna. Om detta sker, tänk på att råd, stöd och hjälp finns att tillgå inom ramen för utbildningsåret. De taoistiska och buddhistiska traditionerna har lett människor framåt under tusentals år, och det som lärs ut i praktik och teori bör man därför inte ta lätt på - det pekar i rätt riktning. För den som på allvar integrerar kunskaperna i livet kommer många knutar att lösas.
 • Var och en som anmäler sig bör tänka på att alla har ett ansvar för gruppen som helhet och för dess utveckling och dynamik. Du måste därför vilja prioritera utvecklingen under detta år och vara närvarande vid träffarna så långt det är möjligt. Om du väljer att gå året för att reducera stress måste du också vara beredd att skära bort delar i tillvaron.
 • Känn inte att du "måste" ha tillägnat dig allt vi gör vid årets slut. Att se året skarpt avgränsat i tiden är kontraproduktivt - det skapar stress. Vi träffas även efteråt, kvartalsvis eller enligt gruppens önskemål, och du kan låta din utveckling ske i lugn takt. 
 • Var och en med normal fysisk status kan deltaga med lätthet. Om du däremot har djupgående problem med kroppen och/eller kraftig övervikt kan detta innebära att du inte kan tillägna dig kunskaperna som avsett.
 • Om du inte tidigare har beaktat din livsstil i stort är det en bra chans att starta nu! Se över din kost, minska på intaget av artificiella livsmedel, prioritera din egen utveckling framför TV, materiella saker och dränerande sociala sammankomster. Då kommer du successivt att hitta en helt ny glädje i tillvaron!

Studier till instruktör 

Qigong och meditation är två sidor av samma mynt och helheten kropp-sinne-ande kan inte splittras. Därför blir du instruktör i qigong och meditation. Om du vill gå vidare kommer vi att arbeta tillsammans för att du ska hålla en hög nivå såväl praktiskt och teoretiskt som pedagogiskt. I idealfallet behärskar du ett antal sinsemellan mycket olika qigongformer samt har praktisk och teoretisk kunskap nog att undervisa grupper med olika sammansättning och deltagare med olika behov. Ett krav är också att du kan utföra tai chins 24-form på ett godtagbart sätt, känner till tai chins principer och på egen hand kan söka fel i, och förbättra, din tai chi. Detta krav grundar sig i tai chins större komplexitet; att behärska den gör dig långt skickligare på qigong, och tai chins principer kan dessutom i många fall appliceras på qigong. 

Vidareutbildningen breddar och fördjupar dig på olika sätt men präglas av främst tre saker: utökad och förfinad qigongträning (eventuellt kan du lära dig ytterligare qigongformer), uppövandet av förmågan att leda en grupp (förklara, utveckla, tillrättalägga osv.) samt utökad kunskap om meditationens potential att utveckla oss spirituellt (som instruktör ska du kunna föra ett utvecklat resonemang om meditation och om dess effekter och mål). Via instuderingsfrågor får du också utökad inblick i de stora spirituella traditionerna taoism och buddhism; som lärare kommer du att få många frågor vilkas svar tillhandahålls där.

Vidareutbildningen sker under minst sex månader med intensifierat hemarbete. Längden beror på vilken studietakt du väljer, hur mycket du arbetar med instuderingsfrågorna samt hur många qigongformer du väljer att examinera. Examination kan ske inför studiekamraterna och/eller inför en annan grupp och kan utgöras av antingen en presentation av en ny qigongform eller en fördjupning av en form som deltagarna redan känner till.

Information i korthet 

Utgångspunkten är att vi ses en heldag (sex timmar) per månad. Andra förekommande alternativ är kvällstid varannan vecka (gäller centrala och västra Skåne) och block om två dagar varannan månad (gäller Stockholm och Dalarna). Vi har uppehåll i juli och kring jul (om inte deltagarna gemensamt bestämmer annat eller annat anges i utbildningsinformationen).

Pris: 11 900:- (storstadsområden: 12 900:-) inkl. moms, material och samtal (om så önskas). Reseersättning (3-4 % av kostnaden) tillkommer och fördelas mellan deltagarna. En delsumma på 4 500:- betalas före start (vid avanmälan senare än en månad före start uttas en administrationsavgift på 1 000:-). Resterande belopp delbetalas under sex månader. Deltagaren har förbundit sig att betala 75 % av utbildningens totalkostnad vid avbruten utbildning.

Antal deltagare: min. 6, max. 11.

Vid en anmälan har du tagit del av och godkänt ovanstående villkor.

Starter 2021 och 2022 (fler starter 2022 tillkommer):

Ange undertext här

2021, Malmö/Lund (Tottarp): 16/9 (dagtid, torsdagar). Övriga datum: 21/10, 11/11, 16/12. 2022: 13/1, 17/2, 10/3, 14/4, 12/5, 9/6, 30/6 samt 11/8. Därefter fortsättningsträffar kvartalsvis eller utifrån gruppens önskemål. 

2021, Malmö/Lund (Tottarp): 13/10. Kl. 18-21 ca varannan onsdag följande veckor: 41, 43, 45, 48, 49, 51. 2022: V. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 32, 34, 36. Obs. att gruppen av utbildningstekniska skäl träffas heldag 28/11 (utbildningstillfälle nr 3). Därefter fortsättningsträffar kvartalsvis eller utifrån gruppens önskemål.

2021, Falun: 25-26/9. Vi träffas helhelg varannan månad. Övriga datum 2021: 20-21/11. 2022: 22-23/1, 19-20/3, 21-22/5, 18-19/6 samt 20-21/8. Därefter fortsättningsträffar kvartalsvis eller utifrån gruppens önskemål.

2022, Karlskrona: Start 8/1 (dagtid, helg). Övriga datum: 12/2, 5/3, 2/4, 30/4, 28/5, 26/6, 6/8, 3/9, 1/10, 29/10 samt 26/11. Därefter fortsättningsträffar kvartalsvis eller utifrån gruppens önskemål.

2022, Malmö/Lund (Tottarp): 3/3 (dagtid, torsdagar). Övriga datum: 31/3, 28/4, 26/5, 23/6, 4/8, 1/9, 29/9, 27/10, 24/11, 22/12 samt 19/1 (2023). Därefter fortsättningsträffar kvartalsvis eller utifrån gruppens önskemål.

2022, Hässleholm (Fjärlöv): 16/1 (dagtid, helg). Övriga datum: 13/2, 13/3, 10/4, 15/5, 11/6, 7/8, 4/9, 2/10, 6/11, 4/12 samt 8/1 (2023). Därefter fortsättningsträffar kvartalsvis eller utifrån gruppens önskemål.

Sagt om Livsbrunnen

"Jag har [...] förmånen att få ha Thorwald till instruktör i mindfulness, qigong och tai chi. Thorwalds förmåga att lotsa gruppen och mig genom sinnenas tillstånd och rörelsernas energi är enastående, [...] med en sällan skådad ödmjukhet, öppenhet och inte minst humor. Att få lära sig av Thorwald är alldeles fantastiskt, en outtömlig källa av kunskap och visdom, ett skärpt sinne och, såklart, otroligt närvarande." / Stina

"Jag har gått den ettåriga utbildningen hos Thorwald. Jag måste säga att det har varit en av de bästa utbildningar jag har gått! Så omfattande innehåll och så mycket leverans under ett år var helt fantastiskt. Personligen har jag fått nya insikter och jag har vuxit som människa både privat och inom mitt yrkesutövande. Thorwald är en fantastisk lärare som är genuint äkta i allt han levererar." / Agneta

"Om du är nyfiken, vill utbilda dig, utvecklas eller lära mer är det till Thorwald/Livsbrunnen du ska vända dig. Thorwald brinner verkligen för det han gör och har mångåriga kunskaper och erfarenheter som han använder och förvaltar väl. Han är dessutom en oerhört trygg, varm och snäll människa som vill DITT bästa och han har en jättefin, kärleksfull och balanserad energi som han sprider där han går och står. Jag har gått hans ettåriga utbildning [...] och har även varit på kurs och kan inte annat än att VARMT REKOMMENDERA dessa!" /Jessica